دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران مجری فرآیند آزمون، مصاحبه و جذب نمایندگان بیمه ایران در سراسر کشور