درخواست تصحیح اطلاعات مندرج شده متقاضیان نمایندگی بیمه زندگی

در صورتی که اطلاعات مندرج شده شما درهنگام ثبت نام درخواست نمایندگی بیمه ایران نیاز به تصحیح دارد، از فرم زیر برای ارسال درخواست تصحیح آنها اقدام فرمایید تا پس از بررسی اپراتورتصحیح اطلاعات شما اعمال گردد.