زمان‌بندی آزمون 9 اسفند 1398

مرحلهمهلت
ثبت نام افراد ثبت نام نکرده3 الی 4 اسفند 1398
پرداخت وجه شرکت در آزمون5 الی 6 اسفند 1398
دریافت کارتاز 10:00 صبح 7 الی 8 اسفند
برگزاری آزمونساعت 9:00 صبح جمعه 9 اسفند 1398

لینک مربوط به هر مرحله در همان روز در صفحه نخست سایت قرار خواهد گرفت.